Obchodní podmínky HELUZ IZOS

  1. Základní ustanovení

Obchodní podmínky (dále jen OP) upravují práva a povinnosti smluvních stran v oblasti prodeje zboží Prodávajícího jeho obchodním partnerům. Tyto OP jsou nedílnou součástí Rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran Rámcové kupní smlouvy.

V otázkách, které smluvní ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím výslovně neupravují odchylně, se vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím řídí těmito OP a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění.

  1. Definice a výklad pojmů

Prodávající – společnost HELUZ IZOS, s.r.o., U Nové Hospody 1151/9, 301 00 Plzeň,

IČO: 10875794, DIČ: CZ 10875794,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu vedená u Krajského soudu v Plzni , vložka C 41698

Kupní smlouva – kupní smlouva uzavíraná mezi Prodávajícím a Kupujícím.

Kupující – fyzická nebo právnická osoba uzavírající s Prodávajícím Kupní smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti.

Objednávka – návrh na uzavření Kupní smlouvy, zaslaný Kupujícím Prodávajícímu písemně nebo datovou větou.

Potvrzení objednávky – přijetí objednávky Kupujícího formou písemného potvrzení Prodávajícím s udáním přesné specifikace objednaného zboží, ceny, místa a termínu dodání obsahujícího číslo zakázky a doručené Kupujícímu písemnou nebo elektronickou formou. Dílčí kupní smlouva může rovněž vzniknout potvrzením Cenové nabídky Prodávajícího Kupujícím.

Podmínky – tyto OP.

Výrobky a zboží – veškerý sortiment nabízený Prodávajícím Kupujícímu ke koupi v aktuálně platném Ceníku nebo nabídce. Dále jen „Zboží“.

Služby – veškeré služby uvedené Prodávajícím v aktuálně platném Ceníku.

Ceník – písemný dokument Prodávajícího obsahující souhrn výrobků, zboží, služeb a jejich cen nabízených Prodávajícím pro dodávky na území České republiky.

Obvyklý termín dodávky – obvyklý termín dodání Zboží v množstvích pro celokamionové závozy je 7 pracovních dnů od data potvrzení objednávky. Pro dodávky menších než celokamionových závozů bude termín upřesněn podle sjednaného způsobu dopravy.

Občanský zákoník – zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků. Občanský zákoník je v těchto OP dále označován též jako „NOZ“.

  1. Uzavírání Kupních smluv

Jednotlivé Kupní smlouvy uzavřené na základě těchto OP jsou uzavřeny až v okamžiku, kdy Prodávající akceptuje Objednávku Kupujícího přijetím Objednávky nebo Kupující akceptuje nabídku Prodávajícího. Akceptace v obou případech vyžaduje písemnou formu.

Veškeré Kupní smlouvy jsou uzavřeny pouze, pokud jsou oboustranně dohodnuty všechny podmínky smlouvy. Přijetí nabídky Prodávajícího s dodatkem nebo odchylkou se předem vylučuje ve smyslu § 1740 odst. 3 NOZ.

Každá Objednávka musí obsahovat určení přesnou specifikaci a množství zboží, požadovaný termín dodávky a místo dodání.

Každá Objednávka rovněž musí obsahovat identifikační údaje Kupujícího, u právnické i fyzické osoby zejména obchodní firmu (jméno a příjmení) a adresu sídla, fakturační adresu, je-li odlišná, jméno a příjmení zástupce, identifikační číslo, daňové identifikační číslo. Vždy je vhodné rovněž Prodávajícímu sdělit kontaktní telefonní číslo, popř. adresu elektronické pošty.

Objednávku činí Kupující zejména elektronickou formou nebo písemně.

Neobsahuje-li Objednávka všechny potřebné údaje, nebo v případě, kdy ji lze realizovat (co do množství, termínu, ceny nebo místa) pouze zčásti, dohodnou si Kupující s Prodávajícím obsah kupní smlouvy dalším jednáním.

Kupující je povinen objednávat Zboží a Služby s dostatečným předstihem.

  1. Kupní cena

Kupní ceny prodávaného Zboží jsou stanoveny Ceníkem Prodávajícího. Rozhodné jsou kupní ceny stanovené bez DPH. DPH je účtována zvlášť v souladu s právními předpisy platnými ke dni zdanitelného plnění.

Pokud není stanoveno jinak, v kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na dopravu do místa dodání Zboží, doprava je účtována zvlášť.

Prodávající je oprávněn svůj Ceník jednostranně měnit, přičemž bude informovat Kupujícího alespoň 30 dnů předem. Nesouhlas Kupujícího se změnou Ceníku Prodávajícího zakládá právo Kupujícího odstoupit od Rámcové kupní smlouvy. Změna Ceníku se nedotýká již uzavřených Kupních smluv.

Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení zálohy na kupní cenu až do výše kupní ceny nebo poskytnutí dostatečné jistoty před dodáním zboží.

Prodávající zašle Kupujícímu fakturu po expedici zboží, nebo ji spolu s předáním zboží předá Kupujícímu. Fakturou se rozumí úplný daňový doklad s uvedením veškerých náležitostí dle příslušných právních předpisů.

Faktury budou zasílány elektronicky.

Nezaplatí-li Kupující řádně a včas kteroukoliv splatnou pohledávku Prodávajícího za Kupujícím, je Prodávající oprávněn další dodávky Zboží Kupujícímu pozastavit do doby řádného zaplacení všech splatných závazků Kupujícího vůči Prodávajícímu.

  1. Dodání Zboží

Prodávající je povinen dodat zboží do místa plnění v termínu ujednaném s Kupujícím v potvrzení Objednávky.

Termíny dodání zboží výslovně s Kupujícím nesjednané jsou považovány za předběžné termíny dodání, tyto nejsou závazné.

Kupující je povinen převzít dodávku Zboží a potvrdit převzetí dodávky na Dodacím listu. Prodávající je oprávněn zboží nepředat, pokud mu bude odmítnuto potvrzení předání na Dodacím listu.

  1. Záruky a oznámení vad zboží (dále jen reklamace)

Kupující je povinen převzaté Zboží prohlédnout při jeho převzetí od Prodávajícího nebo dopravce podle způsobu dodání dohodnutého v Kupní smlouvě. Prohlídku Zboží je Kupující povinen učinit s vynaložením veškeré péče, kterou lze od něj očekávat. Za vady zjistitelné při převzetí se považují zejména vady množství a vady druhu Zboží (odlišný typ Zboží, než je sjednaný Kupní smlouvou, chybějící Zboží či příslušenství apod.). Vady zjistitelné při převzetí je Kupující povinen oznámit přímo na místě při převzetí Zboží Prodávajícímu nebo dopravci a vyznačit je na Dodacím listě.

Lhůty pro uplatnění reklamací podle typů zjištěných závad nezjistitelných při přejímce Zboží jsou upraveny v příloze č. 1 – Reklamační řád HELUZ IZOS, odstavec 6.

  1. Sankce

Pokud je Kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, je povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  1. Vyšší moc

Žádná strana nenese odpovědnost vůči druhé straně, pokud je v prodlení s plněním kteréhokoliv nebo všech jejích závazků, pokud takové prodlení je způsobeno nepředvídatelnými okolnostmi mimo kontrolu této smluvní strany (vyšší moc). Strana, která se případu působení vyšší moci dovolává, je povinna bez zbytečného prodlení písemně uvědomit druhou smluvní stranu o výskytu a zániku případu vyšší moci.

V případě výskytu případu vyšší moci se o dobu, po kterou trvá případ vyšší moci, prodlužují lhůty pro plnění povinností stanovených smluvním stranám. Pokud případ působení vyšší moci trvá bez přerušení déle než dva (2) měsíce, je dotčená strana oprávněna odstoupit od Kupní smlouvy, a to písemným oznámením učiněným straně, která se případu působení vyšší moci dovolává.

  1. Závěrečná ustanovení

Kupující je povinen bez prodlení oznámit Prodávajícímu jakékoliv změny týkající se bankovního spojení, vzniku platební neschopnosti, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení Kupujícího nebo jakékoliv jiné skutečnosti, která by mohla mít vliv na plnění povinností dle Kupní smlouvy.

Prodávající je oprávněn jednostranně měnit v přiměřeném rozsahu znění OP. V případě změn OP je Prodávající povinen vyhlásit a uveřejnit jejich úplné znění. Prodávající zašle bez zbytečného odkladu Kupujícímu, se kterým má trvající smluvní vztah, oznámení o změně OP. Účinnost nového úplného znění OP nesmí nastat dříve než dva (2) měsíce ode dne jeho vyhlášení a uveřejnění. V případě, že Kupující nesouhlasí se změnou OP, je oprávněn odstoupit od uzavřených smluvních vztahů nejpozději ke dni předcházejícímu dni účinnosti nového úplného znění OP. Neodstoupí-li Kupující od OP dle předchozí věty, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran novým úplným zněním OP ode dne účinnosti nového úplného znění OP. Na jednotlivé Kupní smlouvy, uzavřené před datem účinnosti změny, se použije to znění OP, které bylo účinné k okamžiku uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě, že plnění z Kupní smlouvy má být poskytnuto až po nabytí účinnosti nového znění OP.

Toto znění OP nabývá účinnosti dne 01.04.2023.

Nastavení ukládaní cookies

Používáme cookies k personalizaci obsahu a reklam, k umožnění funkcionalit sociálních sítí a k analýze provozu webových stránek. Informace o provozu a užívání webových stránek Vámi jsou sdíleny s našimi sociálními sítěmi, reklamními a analytickými partnery, kteří je mohou kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které o Vás sesbírali při užívání jejich služeb.

Povolit vše
Vlastní

Vlastní nastavení cookies